Welcome Shanghai Hengchang Precision Machining Co., Ltd website!
Address:568 CHANG XIANG ROAD, BUILDING 2A Shanghai 201802, China|Zip:200331|Tel:021-62844969|Fax:021-62845264
Contact:Business - Mr. David Wu, Tel: 021-62844969 Ext. 18 Email: dwu@hengchang-sh.com
HR - Ms. Lina Xia, Tel: 021-62844969 Ext. 16 Emai: HR@hengchang-sh.com
Technology support by shilian